TISABE ĐẶC TRỊ ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY HÀNG

Hoạt chất: hexaconazole 50g/lít + Chlorothalonil 500g/lít Đặc tính: Tisabe 550SC là thuốc trừ bệnh cây phổ tác động rộng, có tính nội hấp cao, hiệu lực nhanh và kéo dài. Có tác dụng phòng ngừa và diệt trừ được nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Hướng dẫn sử dụng: Cây trồng Bệnh […]