ONENESS 15EC – THUỐC TRỪ CỎ NỘI HẤP, LƯU DẪN HẬU NẢY MẦM DIỆT TRỪ CỎ LỒNG VỰC, CỎ CHỈ, CỎ ỐNG

THÀNH PHẦN: Fluazifop-butyl ………150g/lít ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG: ONENESS 15EC là thuốc trừ cỏ nội hấp, lưu dẫn hậu nảy mầm, có tính chọn lọc cao. Thuốc diệt trừ hiệu quả các loại cỏ hòa bản như: cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ bông tua, mần trầu, cỏ mật, cỏ lá tre, cỏ ống, cỏ túc, […]