A+TONIK – KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CỰC MẠNH MẬP ĐỌT, MẬP THÂN, LÁ XANH, DẦY, BÓNG MƯỢT

THÀNH PHẦN: Total Nitrogenplus (Nts): 6%, Phosphateplus (P2O5hh): 6%, Soluble Potashplus (K2Ohh): 6% (Bổ sung hợp chất Nitrophenol 3.9, Amino thực vật, Acid amin, Ga3, Naa…) vừa đủ. CÔNG DỤNG: – A+TONIK kích thích sinh trưởng cây trồng thế hệ mới giúp điều tiết sinh trưởng ở thực vật nhằm tăng cường sinh trưởng, đâm […]

A+TONIK – KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CỰC MẠNH MẬP ĐỌT, MẬP THÂN, LÁ XANH, DẦY, BÓNG MƯỢT

THÀNH PHẦN: Total Nitrogenplus (Nts): 6%, Phosphateplus (P2O5hh): 6%, Soluble Potashplus (K2Ohh): 6% (Bổ sung hợp chất Nitrophenol 3.9, Amino thực vật, Acid amin, Ga3, Naa…) vừa đủ. CÔNG DỤNG: – A+TONIK kích thích sinh trưởng cây trồng thế hệ mới giúp điều tiết sinh trưởng ở thực vật nhằm tăng cường sinh trưởng, đâm […]