AC GABACYTO 50TB – GA3 THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VIÊN 5GR VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Gibberellic Acid……..50g/kg Phụ gia đặc biệt…950g/kg CÔNG DỤNG AC GABACYTO 50TB là chất kích thích tăng trưởng hữu cơ sinh học chứa các hormone cao cấp nhất mà bạn có thể tin cậy. Cải thiện năng suất và phẩm chất nông sản bằng kích thích tố (Hormone) là con đường ngắn và hiệu […]